fbpx

Standardmodell

I Valuation Företagsvärdering används en värderingsmodell som bygger på att diskontera framtida överavkastningar baserat på tillgängliga redovisningsdata. Den stora fördelen med denna metod jämfört med andra är att den bygger på den jämförelsevisa stabiliteten hos redovisningsmått. Andra metoder utgår vanligen från kassaflödesmått vilket får anses mera osäkert eftersom detaljerade framtida prognoser är svåra att göra.